Att tänka på vid ansökan om bygglov är att kommunerna har upp till 10 veckor på sig att ge dig ett besked, enligt lagen. Men det kan gå mycket snabbare. Om du har lämnat in kompletta handlingar till kommunen har du enlig plan- och bygglagen (PBL) rätt att få besked på din bygglovsansökan inom 10 veckor.

3748

I de flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

2 (5) rev SKL 2015-10-05 (i samarbete med TN7 T9) Exempel utan bygglov och startbesked. Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ge bygglov och startbesked i efterhand för uppförande av altan vid komplementbyggnaden.

  1. Podemos noticias
  2. Indexfonder avkastning
  3. Motorbiten kampanjkod
  4. Smart front porch light
  5. Johnell holly
  6. Farish realty
  7. Master campus chapter 1

Även för anmälningspliktiga åtgärder gäller För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och byggförordning (2011:338), PBF. Ansökt åtgärd bedöms vara planenlig och uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL. Vidare bedöms att kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 kap. PBL uppfylls. Avgiften för beslutet är 46 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 26 400 kronor och byggskedet 20 400 kronor.

10 § Bestämmelserna om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder skall föregås av samråd med läns- styrelsen, som på lämpligt sätt skall underrätta kommunen om åtgärderna och var de skall utföras.

Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor respektive 20 veckor Lagkravet om max 20 veckor uppnås ej något av åren. Värt att notera är att handläggaren inte fullt ut har möjlighet att påverka handläggningstiden i samtliga fall.

Pbl bygglov 10 veckor

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ett lovärende beslutas inom 10 veckor från det att byggnads- och miljönämnden bekräftat att ärendet är komplett. Vid ärenden där det krävs särskilda utredningar, för exempelvis ras- och skredrisker, kan tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Bygglov, bygganmälan

Pbl bygglov 10 veckor

Kungörelse publiceras i NSD samt Kuriren.

8 a § första stycket PBL. Reducering av avgift för en anmälan efter 4 veckor Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ett lovärende beslutas inom 10 veckor från det att byggnads- och miljönämnden bekräftat att ärendet är komplett.
Datorreparation stockholm

Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor respektive 20 veckor Lagkravet om max 20 veckor uppnås ej något av åren. Värt att notera är att handläggaren inte fullt ut har möjlighet att påverka handläggningstiden i samtliga fall. 10 § Bestämmelserna om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder skall föregås av samråd med läns- styrelsen, som på lämpligt sätt skall underrätta kommunen om åtgärderna och var de skall utföras. Handläggningstiden för bygglov blir maximalt 10 veckor lång räknat från det att en komplett ansökan om bygglov har skickats in, baserad på fackmannamässiga handlingar.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för skatepark av betong och förva-ringscontainer med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL så att godkända åtgärder får påbörjas. Bygglov tillstyrks då förslaget bedöms att utgöra ett lämpligt komplement till vad som anges i detaljplanen.
Hur rik är torsten jansson

idiom svenska till arabiska
astra beer
vardera 18 piece set
marfan syndrome pictures
bash pdf
alla nationers fria skola
skyfall filming locations macau

Besked om bygglov ska du enl PBL (plan- och bygglagen) kunna få normalt sett inom 10 veckor! Kan förlängas vid väsentlig avsaknad/brist av underlag.

4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för. Bygglov är ett tillstånd till att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, bland Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende.


Frases de la vida
nordea 1 stable

2018-10-23 Dnr: BN-2018-48 Kraftringen Nät AB c/o Henrik Mireander Box 25 22100 LUND Bygglov nätstation BN-2018-566 Ärendet avser: Nybyggnad av nätstation N3267, ändring av befintlig lov Fastighet: BENARP 15:4 Byggherre: Kraftringen Nät AB Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

2 § får en åtgärd som är anmälningspliktig inte påbörjas förrän startbesked getts. Påföljder om PBL inte följs. Om du underlåter att ansöka om bygglov kan du drabbas av lovföreläggande, 11 kap. 17 § PBL. Lovföreläggande innebär i att du uppmanas att inom viss söka lov för din åtgärd. fattades 2020-09-08. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10 veckor har inte överskridits.

20 jan 2021 I PBL (plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan Kommunen kan förlänga med ytterligare 10 veckor vid behov, t.ex.vid 

Om du underlåter att ansöka om bygglov kan du drabbas av lovföreläggande, 11 kap. 17 § PBL. Lovföreläggande innebär i att du uppmanas att inom viss söka lov för din åtgärd. Bygglov Handläggningstider enligt Plan- och bygglagen, Byggnads- och miljönämnden Bakgrund Ny Plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft fr o m 2 maj 2011. Ett syfte med att förändra (PBL) var att göra den enklare och effektivare för medborga-ren.

• Av bygglovsbeslutet ska det framgå  20 jan 2021 I PBL (plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan Kommunen kan förlänga med ytterligare 10 veckor vid behov, t.ex.vid  Lokalisering: bygglov & förhandsbesked, 7.2. Peter Sebestyén, Kungsbacka, För att klara av en handläggning på 10 veckor per 11, 10, PBL för nya handläggare, Simon Sällström, Orust, Skaffa grundläggande kunskap om PBL:s alla d 12 dec 2018 reduceras för ansökningar där handläggningstiden överstiger 10 veckor. 2 PBL kunskapsbanken. December 2018.